Notre équipe pédagogique


CHKOUTA Natalia
DRIF Svitlana
FILYPONENKO Nina
HALITSYNA Olena

KALININA Viktoriya
KANE Amadou

KOUROVSKIY Oleksandre
MARCHEVA Natalia
MUZYKA Youlia
OPATSKIY Sergiy
SOBOLEVA Olena
SOKOLOVA Maryna
STEPANISCHEVA Lilia
TCHEZGANOV Sergiy
TSEBRO Volodymyr

VOLOCHOK Valeria

ZOUB Iryna